• විශ්වසනීය සේවාවන්!
  • නියෝජිතයෙකු අමතන්න : 037-2225340

සංවර්ධන අධිකාරිය සාදරයෙන් පිළිගනිමු..! මානව සම්පත් වැඩි විස්තර බලන්න! අපව අමතන්න! විශ්වාසනීය සේවාව ආරක්ෂක සේවාව ඔබට අවශ්‍ය ආරක්ෂක සේවාවන් අපෙන් ලබාගන්න. වැඩි විස්තර විශ්වාසනීය සේවාව මුල්‍ය ණය සේවාව ඔබට අවශ්‍ය මුල්‍ය ණය සේවාවන් අපෙන් ලබාගන්න. වැඩි විස්තර

මුල් පිටුව

දැක්ම

“වයඹ මානව සම්පත් සංවර්ධනයේ පෙර ගමන්කරු”

මෙහෙවර

“වයඹ පළාතේ ජනතාවගේ හැකියාවන් හදුනාගනිමින් යෝග්‍ය තාක්ෂණය,රැකියා ස්ථාන පුහුණුව, උපකරණ හා මුල්‍යාධාර පහසුකම් සහභාගිත්ව සංවර්ධන ප්‍රවේශය යටතේ ලබා දෙමින් ස්වයං ජිවනෝපායන් සංවර්ධනය කිරිම, ප්‍රශස්ථ මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ රැකියා අවස්ථා ජනනය කිරිම”

loan-min

විශිෂ්ට සේවාවන්

මුල්‍ය ණය පහසුකම්

    ඔබේ ව්‍යාපාරයට හෝ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ඔබ වෙනුවෙන්…

අමතන්න

037-2225340

or

ඊමේල් ලිපිනය

hrdanwp@yahoo.com

අප ගැන

වසර ගණනාවක විශ්වසනීය සේවය

අප ආයතනය විසින් මෙතෙක් සිදුකර ඇති සේවාවන් හා ඒවායේ ගුණාත්මක බාවය.

  • පුහුණුවීම්.
  • ණය ලබා දෙන ව්‍යපෘති
  • ආරක්ෂක සේවාව
  • පවිත්‍රතා සේවා
  • උපස්ථායක සේවා
  • සමාජ අලෙවිකරණය හා කුසලතා සංවර්ධනය

විස්වාසවන්ත භාවය

සහතිකවීම්

සම්මාන

service-singl-img

අප ගැන

මෙතෙක් සිදුකර ඇති ව්‍යාපෘති සහ විස්තර

අප විසින් සිදුකර ඇති ව්‍යාපෘතින් සහ ඒවායේ විස්තර

478

කාර්යමණ්ඩලය

1432

ව්‍යාපෘතින්

485

පරිබෝගිකයින්

547

වෙනත්