ආයතනික ව්‍යුහය

 • සභාපති
  • විධායක අධ්‍යක්ෂ
   • සාමාන්‍යාධිකාරී
    • පරිපාලන නිලධාරී
     • අධීක්ෂණ නිලධාරී
      ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර (ආයතන)
      • අංශ ප්‍රධානි
       ආයතන
       • කළමනාකරණ සහකාර
        • රියදුරු
        • කාර්යාල කාර්ය සහයක
     • අධීක්ෂණ නිලධාරී
      ගිණුම්
      • අංශ ප්‍රධානි
       ගිණුම්
       • කළමනාකරණ සහකාර
     • අධීක්ෂණ නිලධාරී
      සංවර්ධන
      • අංශ ප්‍රධානි
       සංවර්ධන
       • ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී
        • ක්ෂේත්‍ර සහකාර
     • අංශ ප්‍රධාන
      මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඒකකය
      • අංශ ප්‍රධානි
       මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඒකකය
       • ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී
     • බංගලා භාරකරු
      • කාමර සහකාර
      • උද්‍යාන කම්කරු
      • සුපවේදී
     • ආරක්ෂක හා පවිත්‍රතා සේවය
      • පරිපාලන නිලධාරී
       • සහකාර පරිපාලන
        ආරක්ෂක සේවා
        • ආරක්ෂක නිලධාරී
         • ආරක්ෂක
       • වැඩ අධිකාරී
        පවිත්‍ර සේවා
        • සහකාර වැඩ අධිකාරී
         • ප්‍රධාන වැඩ පරීක්ෂක
          • අධීක්ෂණ නිලධාරී
           පවිත්‍රතා
           • පවිත්‍රතා සේවක