ගැසට් නිවේදන

මානව සම්පත් සංවර්ධනය හා කළමනාකරණ නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම.

1780/4 දරණ 2012.10.15 දින නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය

බා ගන්න  

 

1905/6 දරණ 2015.03.09 දින නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය යටතේ

බා ගන්න