වයඹ පළාත් සභාවේ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2008.02.19 දින අංක 4/1අමා 2008/15 සහ 4/1 අමා 2008/26 අනුව ආරක්ෂක සේවාව ආරම්භ කරන ලදී. වයඹ පළාතේ රැකියා විරහිත අයවලුන් හට සුරක්ෂිත රැකියා අවස්ථා ස්ථාපිත කර ගුණාත්මක ආරක්ෂක සේවාවක් සැපයීම මුලික අරමුණ වේ.

 • රාජ්‍ය,අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන සදහා සේවා සැපයිම
 • රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් සදහා සුරක්ෂිත රැකියා අවස්ථා ලබාදිම
 • සේවා ස්ථාන පරීක්ෂා කිරිම හා අධීක්ෂණය
 • ආරක්ෂක සේවාවේ නියුතු සේවක සේවිකාවන් සදහා සුභසාධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම
මුලික සුදුසුකම්
 • වසර 03 ක් වයඹ පළාතේ ස්ථීර පදිංචිකරුවෙකු වන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු විය යුතුය.
 • අවම වයස අවුරුදු 22 ට නොඅඩු  අවුරුදු 45 ට නොවැඩි විය යුතුය.
 • අ.පො.ස.(සා.පොළ) විෂයයන් 04 කින් සමත්වී තිබිය යුතුය.
 • ආරක්ෂක සේවා කටයුතුවල නිරතවු පළපුරුද්ද.
 • උස අඩි 5 යි අගල් 4 ක් විය යුතුය.

පුහුණුවීම් – මෙම සේවාව සඳහා බඳවා ගනු ලබන අය සඳහා විශේෂ පුහුණුවක් ලබාදෙනු ලබයි.

වැටුප් හා දීමණ

 • පඩිපලක සභා වැටුප් හා දීමනා ලබාදෙන ලබයි.
 • වයස 5 ක සේවා කාලයක් අය සඳහා පාරිතෝෂික
   • වසර 03 ක් වයඹ පළාතේ ස්ථීර පදිංචිකරුවෙකු වන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු විය යුතුය.
   • අවම වශයෙන් වසර 10 ක් මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරියේ ආරක්ෂක සේවය කර තිබිය යුතුය.
   • ආරක්ෂක සේවා කටයුතුවල නිරතවු පළපුරුද්ද.
   • අ.පො.ස.(සා.පොළ) විෂයයන් 04 කින් සමත්වී තිබිය යුතුය.මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරියේ ආරක්ෂක සේවයේ නියුතු ආරක්ෂක නියාමකයින් අතරින් තෝරාගනු ලබන අතර සුදුසුකම් සහිත අය නොමැති අවස්ථාවලදී පමණක් විවෘත බඳවා ගැනීම් සිදුකරනු ලබයි.

 

පුහුණුවීම් – මෙම සේවාව සඳහා බඳවා ගනු ලබන අය සඳහා විශේෂ පුහුණුවක් ලබාදෙනු ලබයි.

වැටුප් හා දීමණ

 • පඩිපලක සභා වැටුප් හා දීමනා ලබාදෙන ලබයි.
 • වයස 5 ක සේවා කාලයක් අය සඳහා පාරිතෝෂික
 1. වයඹ පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය
 2. වෙළගෙදර ආයුර්වේද රෝහල – කුරුණෑගල
 3. වයඹ පුහුණු ආයතනය – වාරියපොල
 4. ගල්ගමුව මුලික රෝහල
 5. පුත්තලම මුලික රෝහල
 6. කල්පිටිය මුලික රෝහල
 7. මාරවිල මුලික රෝහල
 8. කුලියාපිටිය මුලික රෝහල
 9. දඹදෙණිය මුලික රෝහල
 10. පොල්පිතිගම දිසා රෝහල
 11. නිකවැරටිය මුලික රෝහල
 12. මාර්ගස්ථ මගි ප්‍රවාහන අධිකාරිය (වයඹ)
 13. හෝටල් පාසැල – (වයඹ)
 14. මහගෙදර සංචාරක නිකේතනය (වයඹ)
 15. පරිවාස හා ළමා රක්ෂක දෙපාර්තමෙන්තුව
 16. සඳලංකාව රෝහල
 17. පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමෙන්තුව
 18. බඩගමුව සංචාරක නිකේතනය
 19. හෙරලියාවල කර්මාන්තපුරය
 20. සකුරා පෙර පාසැල
 21. අධ්‍යාපන සමුපකාර සමිතිය
 22. මැල්පුර ධීවර සමිතිය
 23. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය (වයඹ)
 24. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව (වයඹ)
 25. මහව සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමෙන්තුව
 26. කුලියාපිටිය නගර සභාව
 27. මලියදේව ආදර්ශ මහා විදුහල – කුරුණෑගල
 28. වයඹ රාජකීය විදුහල
 29. යන්ත්‍රෝපකරණ අධිකාරිය
 30. කර්මාන්ත සේවා කාර්යංශ කාර්යාලය – කුරුණෑගල
 31. ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය
 32. පුත්තලම පළාත් පාලන කොමසාරිස් කාර්යාලය
 33. දංකොටුව දිසා රෝහල
 34. හෙට්ටිපොල දිසා රෝහල
 35. ආණමඩුව මුලික රෝහල

( ආරක්ෂක අංශය 2020)