රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන සදහා අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු සේවා කටයුතු යෝග්‍යතාවයෙන් හා ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතුව සැපයිම.

 • ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය (වයඹ)
 • වයඹ ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය
 • වයඹ ආණ්ඩුකාරවර නිළ නිවස
 • වයඹ සංවර්ධන අධිකාරිය
 • පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
 • වයඹ පළාත් සභා කාර්යල සංකීර්ණය
 • ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ ආයතනය
 • සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය
 • පළාතේ පවිත්‍රතා සේවාව ක්‍රියාත්මක සියලු ආයතන.

(නඩත්තු අංශය 2020)

 • රාක්ක ගැසීම
 • පාටේෂන් ගැසීම
 • කාපට් ඇතිරීම
 • සිවිලින් ගැසීම ප්‍රඥප්තිය
 • ජල සිසිල්කරණයන් සවිකිරීම
 • ජල පොම්ප සවිකිරීම
 • ජල නල එලීම හා අලුත්වැඩියාව
 • වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර සේවා කිරීම
 • තණකොල කැපීමේ යන්ත්‍ර අලුතවාඩියාව
 • සියලු ගෘහස්ථ විදුලි කාර්මික කටයුතු
 • දොර රෙදි, ජනේල් රෙදි හා තිර රෙදි මසා සවිකිරීම
 • වහල ෂීට් සෙවිලි කිරීම හා ජනේල සඳහා වීදුරු සවිකිරීම
 • පෙදරේරු කටයුතු
 • තීන්ත අලේප කිරිම