ඕ.එන්.සී පෙරේරා මිය

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජික
  • Experience :
    ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, වයඹ පළාත් සභාව